We wrześniu Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim skierował do Sądu wniosek o skazanie i wymierzenie kar i środków karnych przeciwko kobiecie i mężczyźnie, podejrzanych o oszustwo przy zawieraniu umowy pożyczki. Oskarżeni przyznali się do winy.

Oskarżona wykorzystała dane mężczyzny figurującego w bazie danych banku i złożyła na niego wniosek na kredyt w wysokości 2000 złotych a następnie przekazała dokument do podpisu oskarżonemu, który pomógł uzyskać kobiecie wskazaną sumę- nanosząc podrobiony podpis, sugerujący podpisanie umowy.

Poszkodowany mężczyzna dowiedział się o tym, że ma kredyt dopiero kiedy do jego drzwi zapukał komornik. 

Kobieta odpowie za oszustwo, zaś mężczyzna za pomocnictwo do opisanego czynu. Kobiecie może grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Prokurator zdecydował o skierowaniu do Sądu wniosku o wydanie wyroku uznającego kobietę i mężczyznę za winnych popełnienia zarzuconego czynu i wymierzenie odpowiednio- kary ograniczenia wolności oraz obowiązku naprawienia szkody (wobec kobiety) a także kary grzywny (wobec oskarżonego).

Ważne informacje jak postępować w podobnych przypadkach: 
Coraz częstsze są przypadki, kiedy dłużnik dowiaduje się o prowadzonym wcześniej postępowaniu sądowym jak z rachunku bankowego znikają mu pieniądze. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji dłużnik w większej części przypadków otrzymuje dopiero po jakimś czasie by dłużnik nie opróżnił swojego rachunku bankowego.
Jeżeli wierzyciel wystąpił do sądu o wydanie nakazu zapłaty, to nakaz ten jest doręczany na adres dłużnika wskazany przez wierzyciela z pouczeniem o możliwości złożenia sprzeciwu w terminie 14 dni od jego otrzymania .Niestety nakazy zapłaty często są wysyłanie na nieaktualny adres dłużnika, który nie może złożyć sprzeciwu, bo o nakazie wydanym przeciwko niemu nic nie wie. Po dwukrotnym awizie i braku sprzeciwu nakaz staje się prawomocny i sąd nadaje klauzulę wykonalności stanowiącą podstawę do wszczęcia egzekucji. Niejednokrotnie wierzyciele celowo wskazują nieprawidłowy adres by dłużnik nie złożył sprzeciwu.

Dłużniku to jest ważne?
Jeżeli o prowadzonym sądowym postępowaniu dowiedziałeś się dopiero z pisma od komornika o wszczęciu egzekucji, na którym widnieje informacja o wierzycielu i sygnaturze nakazu zapłaty z datą jego wydania , to masz 7 dni na podjęcie obrony. Zgodnie z pouczeniem na piśmie zawiadamiającym o wszczęciu egzekucji musisz w terminie 7 dni złożyć zażalenie /skargę referendarza) na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. W zażaleniu musisz wykazać ,że pod wskazanym adresem nie mieszkałeś. Dowodami mogą być :zaświadczenie o zameldowaniu pod innym adresem, różnego rodzaju rachunki , umowa najmu lokalu, korespondencja kierowana pod faktycznym adresem itp.

Postępowanie sądu
Jeżeli sąd stwierdzi, że doręczenie nakazu zapłaty nastąpiło pod niewłaściwym adresem a tym samym nakaz się nie uprawomocnił to masz otwartą drogę do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sąd doręczy tobie nakaz zapłaty pod właściwy adres z pouczeniem, że możesz w terminie 14 złożyć sprzeciw. po złożeniu sprzeciwu sąd wyznacza rozprawę i możesz się dalej bronić.

Dłużniku, jeżeli masz problem a nie wiesz jak postępować skontaktuj się z nami z prawnikiem.