Spotkanie dotyczące omówienia wariantów nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski- Kalisz-Konin odbyło się w Kaliszu. W konsultacjach wzięli udział samorządowcy i przedstawiciele gmin sąsiadujących z obecną trasą nr 25 na odcinku od Nowych Skalmierzyc przez gminę Gołuchów, Kalisz, gminy Żelazków, Blizanów i Stawiszyn. Nowy przebieg tras prezentowali projektanci i przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Trasa nr 25 Kalisz Ostrów- Kalisz- Konin będzie przebudowana na drogę kategorii głównej ruchu przyspieszonego, tak by ruch odbywał się dwupasmowo w jednym kierunku. Częściowo planowana do przebudowy trasa nr 25  biegnie obecnym korytarzem, ale 2/3 trasy będzie biegła nowo wytyczonym szlakiem, który jest konsultowany. Projektanci przedstawił póki co trzy rozwiązania jakimi mogłaby przebiegać trasa, a samorządy konsultują jaki przebieg byłby najkorzystniejszy. Swoje zdanie na wtorkowym spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kaliszu wypowiedziały władze miasta Kalisza- wiceprezydent Artur Kijewski, powiatu kaliskiego- starosta Krzysztof Nosal, wicestarosta Jan Adam Kłysz, przedstawiciel gminy Żelazków, Janusz Nowak z gminy Blizanów, Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak oraz wiceburmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek, przebieg konsultowany będzie jeszcze przez gminę Gołuchów i powiat pleszewski.

Inwestycja jest częścią istniejącej drogi krajowej DK 25 od obwodnicy Konina km 252+800, do węzła Ostrów Wlkp. Wschód km 317+000 na drodze S 11. Przebieg przedmiotowego odcinka drogi krajowej DK 25 zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach: konińskim, kaliskim, pleszewskim, ostrowskim, i miasta Kalisz.
W ramach inwestycji będącej przedmiotem opracowań projektowych przewiduje się między innymi:

-rozbudowę istniejącego odcinka drogi krajowej polegającą na dostosowaniu jej do parametrów drogi krajowej klasy GP o przekroju dwujezdniowym wraz z zapewnieniem obejścia miejscowości (wg potrzeb),
-budowę skrzyżowań jedno lub dwupoziomowych ,
-budowę dodatkowych jezdni zapewniających dojazd do nieruchomości,
-przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową,
-budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą, systemu odwodnienia pasa drogowego, infrastruktury związanej z drogą,
-budowę urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, kanałów technologicznych,
-usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu,
-budowę miejsc obsługi podróżnych MOP wraz z pełną wymaganą infrastrukturą techniczną (wg potrzeb),
-inne elementy wymagane przepisami prawa.

Wykonanie opracowań projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski-Kalisz-Konin wygrała w przetargu firma Transport Gdański z siedzibą w Gdańsku. Termin realizacji to 29 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje etapy: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Koncepcję Programową. W ramach I etapu opracowań projektowych, tj. etapu STEŚ, przewidziane są Konsultacje Społeczne. Inwestycja ma zostać zakończona do 2022 roku. 64 kilometrowa droga będzie miała cztery pasy, połączy Ostrów z Kaliszem, a dalej z węzłem Modła na autostradą A2. Koszt całej inwestycji to ponad 1 100 000 000 złotych.