Po wielu wstępnych rozmowach i wizytach obu stron, wszystko wskazuje na to, że władze Uniwersytetu Wrocławskiego, mimo możliwych kilku innych lokalizacji, zdecydowały się na ulokowanie Centrum w Odolanowie.

Na zaproszenie rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adama Jezierskiego wizytę w tej prestiżowej uczelni złożyli burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki oraz przewodniczący Rady GiM Jan Prokop.  W spotkaniu uczestniczyli również dr Krzysztof Morta z Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych oraz Piotr Młoczyński, redaktor naczelny ,,Dzwonka Odolanowskiego”. Najważniejszym  momentem spotkania było podpisanie listu intencyjnego przez rektora i włodarza gminy i miasta w sprawie powołania Centrum Badań  nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową z siedzibą w Odolanowie.

Centrum będzie się zajmować, między innymi, badaniem, archiwizowaniem i opracowaniem oraz merytoryczną opieką nad spuścizną materialną i duchową Polaków, Niemców i Żydów z terenów Południowej Wielkopolski (obszar od Kępna na południu po Jarocin na północy oraz od Leszna na zachodzie po Kalisz na wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Gminy i Miasta Odolanów), organizowaniem konferencji naukowych i prelekcji (zarówno o międzynarodowym charakterze, jak i dla potrzeb lokalnych np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szkół). Powołanie Centrum umożliwi również stworzenie bazy danych umożliwiającej łatwiejszy i szybszy dostęp uczniom i studentom badającym kwestie będące przedmiotem zainteresowań nowej placówki, a także współuczestniczenie w szeroko pojętej edukacji i życiu kulturalnym Odolanowa.

Po powołaniu Centrum do życia, co może nastąpić za kilka lub kilkanaście miesięcy (tyle czasu potrzeba na prace organizacyjne i uszczegółowienie poszczególnych zadań), Odolanów zostanie wpisany do grupy miast z inicjatywami akademickimi, co w znacznym stopniu ułatwi np. organizowanie ogólnopolskich konferencji naukowych, ale także pozwoli zorganizowanym grupom mieszkańcom gminy i miasta, na łatwiejsze korzystanie z przebogatych zbiorów muzealnych, bibliotecznych i specjalnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako organ doradczy Centrum powołana zostanie Rada Programowa.