Dla uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych rozpoczyna się gorący okres w życiu. Przed nimi decyzje o wyborze szkoły i kierunkach nauki. Warto zapoznać się z ofertą wszystkich placówek i wybrać zgodny z własnymi marzeniami. Tym bardziej, że konkurencja na najpopularniejszych kierunkach jest bardzo duża.

-,,Konsekwentne inwestowanie w bazę edukacyjną i nauczycielską sprawia, że szkoły Powiatu Ostrowskiego mają swoją dobrą markę! Nowoczesne zaplecze praktyczne decyduje o tym, że absolwenci kierunków technicznych nie mają problemów z zatrudnieniem. Z kolei szkoły licealne są dobrą przepustką dla tych, którzy kontynuują naukę na studiach wyższych. Co roku naukę u nas wybiera wielu uczniów spoza powiatu, a także spoza Województwa Wielkopolskiego’’- mówi  Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Formalna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 rusza od 17 maja. Od tego dnia do 21 czerwca br. uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mogli składać podania do szkół ponadpodstawowych zgodnie z ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży.

-,,Mimo wydawałoby się odległych jeszcze dat, w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego przygotowania do nowego roku szkolnego ruszyły pełną parą. W związku z tym, iż pandemia uniemożliwiła zaproszenie uczniów klas ósmych w sposób bezpośredni w ich progi w ramach tradycyjnych „Drzwi Otwartych”, to każda z nich z przyjemnością otworzy przed nimi swoje witryny internetowe oraz próbuje docierać z informacjami poprzez inne formy przekazywania informacji’’ – mówi Rafał Luciński Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie.

Nabór na rok 2021/2022 dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W Powiecie Ostrowskim o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będzie około 1600 uczniów szkół podstawowych dla których w 10 szkołach przygotowano miejsca w 51 oddziałach. Należy też się spodziewać, iż o możliwość nauki w szkołach dla których Powiat Ostrowski jest organem prowadzącym jak co roku będą aplikować również uczniowie spoza naszego terenu.

Rekrutacja do szkół powiatu ostrowskiego od wielu już lat prowadzona jest przy pomocy systemu elektronicznego rozszerzonego w tym roku również o składanie podań w tym trybie. Mamy nadzieję, że ten sposób naboru zaoszczędzi wszystkim niepotrzebnego stresu. Skróci też do minimum czas oczekiwania na wyniki.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji będą umieszczane na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/ostrow

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w kilku etapach:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
  • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
  • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 Kierunki i specjalności oferowane przez szkoły prowadzone przez Powiat Ostrowski

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim

www. 1liceum.edu.pl

zdjecie

- Klasa ogólna z rozszerzonym językiem angielskim, językiem włoskim oraz językiem polskim

- Klasa biologiczna z rozszerzonym językiem angielskim, biologią i językiem polskim

- Klasa matematyczno-fizyczna z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką i fizyką

zdjecie

- Klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką i geografią

- Klasa architektoniczna z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką  i językiem polskim oraz   

     dodatkowym przedmiotem: podstawy rysunku 

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

www. 2liceum.osw.pl

* II LO

- Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim, biologią i chemią

- Klasa językowa z rozszerzonym językiem angielskim, językiem niemieckim lub językiem

     francuskim, geografią

zdjecie

- Klasa biologiczno-geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim, biologią i geografią

- Klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim, historią i WOS

 

 III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

www.3liceum.pl

 - Klasa matematyczna z rozszerzoną matematyką, informatyką/geografią i językiem obcym

- Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią, chemią i językiem obcym

- Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką

zdjecie

- Klasa sportowa z rozszerzoną biologią, geografią i językiem obcym

- Klasa filologiczno-medialna z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim i językiem

     niemieckim/językiem francuskim

- Klasa sportowa (piłka ręczna/piłka koszykowa) z rozszerzoną biologią, geografią i językiem obcym

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim

www.czwarteliceum.pl

* IV lo

- Klasa humanistyczno-filmowa z rozszerzonym językiem polskim i historią

- Klasa humanistyczno-biologiczna z rozszerzonym językiem polskim i biologią

- Klasa językowa z rozszerzoną geografią i dwoma językami obcymi

zdjecie

- Klasa językowa z rozszerzoną matematyką i dwoma językami obcymi

- Klasa medyczna z elementami edukacji ruchowej i dietetyką z rozszerzoną biologią, chemią lub

     matematyką.

 

 Zespół Szkół Ekonomicznych im Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

www.zse.osw.pl

* ZSE

Technikum – kierunki kształcenia:

- technik rachunkowości

- technik ekonomista

zdjecie

- technik handlowiec

- technik logistyk

Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim

www.zsu.osw.pl

* boisko

Technikum – kierunki kształcenia:

- technik hotelarstwa

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik przemysłu mody

- technik reklamy

zdjecie

- technik usług fryzjerskich

- technik usług kelnerskich

technik fotografii i multimediów 

     Branżowa szkoła I stopnia – zawody:

- fryzjer

- tapicer

- kucharz

- cukiernik

- wielozawodowa (piekarz, lakiernik samochodowy, fotograf, przetwórca mięsa, kelner, krawiec, złotnik-jubiler, kaletnik, obuwnik, zegarmistrz i inne)

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

- pracownik pomocniczy gastronomii

 

 Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

www.zsbe.edu.pl

* ZSBE

Technikum – kierunki kształcenia:

- technik architektury krajobrazu

- technik budownictwa

- technik geodeta

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik transportu kolejowego

Branżowa szkoła I stopnia – zawody:

- cieśla

- dekarz

- monter sieci i instalacji sanitarnych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- murarz-tynkarz

- stolarz

- tapicer

mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 

 

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

www.bis.zst-ostrow.edu.pl

* foto_zst

Technikum - kierunki kształcenia:

- technik elektronik

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej

- technik informatyk

- technik mechatronik

 

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim

www.zste.info.pl

* ZSTE Kadr

Technikum – kierunki kształcenia:

- technik pojazdów samochodowych

- technik elektryk

- technik mechanik (obróbka skrawaniem

- technik chłodnictwa i klimatyzacji

     Branżowa szkoła I stopnia - zawody:

- elektryk

- elektromechanik

- mechanik - monter maszyn i i urządzeń

- ślusarz

- operator obrabiarek skrawających

- lakiernik samochodowy

- mechanik pojazdów samochodowych

- blacharz samochodowy

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- mechanik motocyklowy

 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach

www.zspcku.edupage.org

* ZSP CKU Przygodzice

Liceum Ogólnokształcące – profile kształcenia

- zarządzanie kryzysowe

- wojskowy

- ratowniczo-strażacki

Technikum – kierunki kształcenia:

- technik weterynarii

- technik rolnik

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik pszczelarz 

     Branżowa szkoła I stopnia – zawody:

- rolnik

- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Bursa Szkolna

www.bursa-ostrow.pl

* Bursa

Jeśli chcesz podjąć naukę w ostrowskiej szkole, a mieszkasz poza Ostrowem i nie chcesz codziennie dojeżdżać do szkoły, możesz zamieszkać w Bursie Szkolnej. Placówka dysponuje 140-stoma miejscami.

zdjecie

Oferujemy zakwaterowanie w wygodnych 3 i 4- osobowych pokojach, smaczne posiłki w bursowej stołówce i całodobową opiekę wychowawczą. Zapraszamy !