Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, to nowoczesna placówka z bogatymi tradycjami. 90 lat historii Szkoły, a jej teraźniejszość i perspektywy rozwoju to elementy dynamicznej całości tworzonej od wielu lat przez zespół ludzi z pasją.

W ostatnim okresie szkoła znacząco rozwinęła swoją bazę dydaktyczną. Powstały nowoczesne pracownie komputerowe, multimedialne i przedmiotowe, biblioteka z multimedialną czytelnią oraz nowoczesne boisko sportowe i plac rekreacyjny. Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje, jest otwarta na zmiany, chętnie podejmuje się nowych wyzwań związanych z realizacją innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów wzbudzają uznanie wśród lokalnych przedsiębiorców i instytucji, a wielu absolwentów z powodzeniem kontynuuje naukę na uczelniach wyższych.

Zespół Szkół Ekonomicznych został uhonorowany różnymi certyfikatami takimi jak: Szkoła z klasą, Ago i cogito, czyli szkoły uczącej młodzież myśleć i działać. Młodzież uczy się wrażliwości działając w Szkolnym Klubie Wolontariusza oraz szkolnym kole charytatywnym „Pomóż Mi”. W szkole prężnie pracuje Samorząd Uczniowski, Sklepik Uczniowski, wydawana jest przez młodzież Gazetka Szkolna Feniks. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania również w szkolnym chórze „Bella Rosa”. Młodzież chętnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności przystępując do różnorodnych olimpiad i konkursów uzyskując w nich tytuły laureatów i finalistów np. w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Olimpiadzie Logistycznej, Olimpiadzie Statystycznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

W procesie edukacyjnym szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu realizując projekty edukacyjne. Młodzież uczestniczy w zagranicznych praktykach zawodowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz w płatnych wakacyjnych stażach u lokalnych przedsiębiorców i instytucji. Uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów takich jak: Candidate of junior logistician, czy obsługa wózków widłowych, kas fiskalnych.
Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy szkoląc w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie: technik ekonomista- zawód o szerokich możliwościach zatrudnienia na obecnym rynku pracy. Zawód przeznaczony jest dla osób operatywnych w działaniu, sumiennych i zdyscyplinowanych, odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu, komunikatywnych, stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej w trzech kierunkach: księgowość informatyczna- stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach w działach księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu. Uczniowie w procesie edukacji opanowują wiedzę i umiejętności związane z finansowo-informatyczną obsługą księgowości różnych podmiotów gospodarczych, obsługą urządzeń biurowych, przyjmowaniem interesantów i sporządzaniem dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Profil prawno-policyjny- młodzież realizuje dodatkowo zajęcia z  edukacji prawno- policyjnej. Dzięki temu uczniowie poznają zagadnienia prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. Zapoznają się z pracą nie tylko policji, ale także innych służb mundurowych: aresztu śledczego, sądu i prokuratury. W ramach zajęć szkolnych uczniowie wyjeżdżają na obozy szkoleniowe do Kiekrza, mają zajęcia z musztry i strzelania. Udział funkcjonariuszy Policji i Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim w zajęciach szkolnych oraz udział w turniejach i zawodach klas mundurowych to tylko niektóre elementy podnoszące atrakcyjność zajęć i możliwość uzyskania kompetencji niezbędnych do pracy w służbach mundurowych, czy kontynuacji nauki na studiach. Zarządzanie biznesem- uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Młodzież poznaje techniki kierowania firmą i zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Absolwenci po ukończeniu nauki mogą prowadzić własna firmę lub rozpocząć pracę w działach: ekonomicznym, sprzedaży, finansów i marketingu.

technik logistyk to jeden z najnowocześniejszych i obecnie najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Większość powstających obecnie miejsc pracy związana jest właśnie z logistyką. Technik logistyk to propozycja dla uczniów poszukujących nowego i ciekawego kierunku kształcenia, zainteresowanych wykonywaniem swoich działań w świecie rzeczywistym i wirtualno-informatycznym. Technik logistyk jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy. Pozwala na kształtowanie umiejętności podejmowania szybkich decyzji, podzielności i  koncentracji uwagi oraz  postaw przedsiębiorczych. Logistyk z wykształceniem średnim może z powodzeniem realizować zadania i wypełniać obowiązki w różnych obszarach działania przedsiębiorstwa takich jak: zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, magazynowanie, transport i spedycja.
technik spedytor w pracy zawodowej wykorzystuje w szerokim zakresie technikę informatyczną organizując transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów i wyrobów gotowych, opracowując instrukcje wysyłkowe oraz materiały informacyjne dla klientów, organizuje załadunek i wyładunek towarów, sporządza umowy z klientami-kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Potrafi przygotować dokumentację związaną z przeprowadzeniem transakcji kupna i sprzedaży w kraju oraz z zagranicą. Obecnie na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny spedycji. Jest to zawód o dużych perspektywach finansowych.

technik handlowiec- to zawód, który jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Absolwent może też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów). Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, przepisami prawa oraz uczy współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Absolwent organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym. Potrafi organizować prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania i prowadzenia działalności handlowej oraz zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
magazynier- to zawód z przyszłością, jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na obecnym rynku pracy. Po zaledwie trzyletnim okresie kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia absolwenci potrafią zarządzać magazynem, planować dostawy towarów i wyrobów gotowych, składać zamówienia, obsługiwać programy magazynowe,zarządzać zapasami, prowadzić kontrolę ilości i jakości zapasów magazynowych oraz obsługiwać urządzenia magazynowe. Uczniowie mają w okresie nauki możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji np. w zakresie obsługi wózków widłowych, kas fiskalnych oraz realizują w trakcie nauki płatne praktyki zawodowe.

sprzedawca- doradca klienta to zawód ponadczasowy. Dobry sprzedawca zawsze będzie potrzebny. Nie zmieni tego rozwój techniki i Internetu, czego potwierdzeniem są liczne oferty pracy do sprzedaży bezpośredniej. Tytuł zawodowy sprzedawcy uzyskany w trzyletnim okresie nauki w Branżowej Szkole I Stopnia daje możliwość uzyskania pracy w placówkach handlowych oraz działach zbytu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych. Podstawową zaletą zawodu sprzedawcy jest możliwość poznawania wciąż nowych ludzi i sytuacji. W okresie nauki uczniowie odbywają płatne praktyki zawodowe. Absolwent szkoły potrafi: obsługiwać kasę fiskalną, potrafi dbać o ład i porządek w miejscu pracy, umie stosować różne techniki obsługi klientów, nadzoruje zamówienia i dostawy towarów, potrafi sporządzać dokumentację sprzedażową i zaaranżować ekspozycję towarów w sklepie.

Więcej informacji TUTAJ