ZSPCKU posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i przygotowaną kadrę pracowników, umożliwiającą kontynuowanie tradycji i osiągnięć szkoły.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych proponując bogatą ofertę edukacyjną, daje możliwość odbycia dodatkowych szkoleń w ośrodku kursowym (kombajnisty, obsługi wózka widłowego, kurs ochrony roślin) Szkoła posiada również laboratorium ECDL, gdzie uczniowie, po zdaniu egzaminu mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat. Ponadto proponuje realizację projektów wymiany międzynarodowej uczniów w ramach projektu Erasmus+, którego ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami i szkołami.

W szkole organizowany jest także Projekt Leonardo da Vinci- „Europejski technik rolnik”, we współpracy z MFR Fougeres ramach którego, realizowane są 4 tygodniowe staże zawodowe w rolniczych rejonach Francji. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych: pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, którymi Szkoła dysponuje w ramach programu Albartos.

Klasy Technikum:

4-letnie Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, -absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych sprzedających nowoczesne traktory i maszyny, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się serwisem i naprawą. Zdobywa wiedzę na temat eksploatacji i naprawy nowoczesnych maszyn, którą wykorzysta w prowadzeniu własnego gospodarstwa rolnego. Kształcenie odbywa się we współpracy z firmami z branży rolniczej oferującymi do sprzedaży maszyny
i ciągniki renomowanych marek.

4-letnie Technikum Agrobiznesu- umożliwia absolwentom pracę w rolnych gospodarstwach produkcyjnych, urzędach terenowych, urzędach gminy, biurach rachunkowych, bankach spółdzielczych, przedsiębiorstwach związanych z produkcją i handlem, agendach zajmujących się dystrybucją funduszy unijnych. Zdobyta wiedza pozwala na prowadzenie biura, sekretariatu, giełdy rolno- ogrodniczej oraz własnego gospodarstwa agroturystycznego.

4-letnie Technikum Rolnicze- w trakcie nauki uczniowie poznają technologię produkcji, nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze, zasady racjonalnego gospodarowania i organizowania rynku rolnego. W drugiej klasie rozpoczynają darmowy kurs na prawo jazdy kategorii T. Mogą zdobyć uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych. Praktyki zawodowe odbywają w szkolnych warsztatach i w indywidualnych gospodarstwach rolniczych.

Klasy Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia (3-letnie)

Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych
- to kierunek dla osób zainteresowanych maszynami i urządzeniami rolniczymi, ich użytkowaniem oraz naprawą. Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii B i T oraz uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych.

Rolnik- to kierunek dla osób zainteresowanych zagadnieniami rolnictwa, prowadzeniem własnego gospodarstwa opartego na ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii T oraz uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych. Praktyki zawodowe odbywają w szkolnych warsztatach i w indywidualnych gospodarstwach rolniczych oraz w zakładach naprawczych i firmach serwisowych.

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach w ramach Liceum Ogólnokształcącego po szkole podstawowej( 4 leni system nauki)  i gimnazjum (3 letni system nauki) proponuje:

Klasa Wojskowa

Atuty:

 • Patronat Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu

 • Przysposobienie wojskowe

 • Obozy specjalistyczne ze szkolenia wojskowego i zarządzania kryzysowego

 • Techniki walki wręcz

 • Zajęcia na strzelnicy

 • Certyfikat gotowości do służby wojskowej dla najlepszych

 • Zielone umundurowanie

Klasa Zarządzenie kryzysowe

Atuty:

 • Patronat Wojewódzkiego Komendanta Policji

 • Elementy samoobrony

 • Zajęcia na strzelnicy

 • Obozy specjalistyczne z zarządzania kryzysowego

 • Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych

 • Czarne umundurowanie

Klasa Ratowniczo strażacka  - NOWOŚĆ

Atuty:

 • Współpraca z Komendą Powiatową Straży Pożarnej

 • Pierwsza pomoc

 • Edukacja Pożarnicza

 • Sztuki walki

 • Zajęcia na strzelnicy  

 • Zajęcia w Państwowej Straży Pożarnej w  Ostrowie Wielkopolskim

 • Czarne umundurowanie

Klasa Ogólna  - NOWOŚĆ

Atuty:

 • Język niemiecki lub język angielski  rozszerzony

 • Do wyboru drugi język spośród: francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego

 • Rozszerzenia dwóch przedmiotów maturalnych  od drugiej klasy

 • Rozwijanie umiejętności programowania komputerów i smart fonów

 • Profil adresowany do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę dalszego kształcenia wybrać

 • Bez umundurowania


Klasa Animator fitness  - NOWOŚĆ

 • Zajęcia w profesjonalnej siłowni Factory Centrum Fitness w Ostrowie Wlkp.

 • Elementy dietetyki i edukacji zdrowotnej

 • Zajęcia animacyjne dla dorosłych, dzieci i młodzieży

 • Wiedza o nowoczesnych formach rekreacji

 • Zdobycie dodatkowych umiejętności umożliwiających pracę w klubach sportowych, fitnessowych i siłowniach oraz w branży turystycznej

 • Absolwent po ukończeniu szkoły może:

- kontynuować naukę na uczelniach wyższych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

- założyć własną działalność twórczą i gospodarczą


W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach w ramach Technikum po szkole podstawowej( 5 leni system nauki)  i gimnazjum (4 letni system nauki) proponuje:

Technik rolnik

Atuty:

 • Nowe technologie

 • Nowoczesna pracownia do nauk przyrodniczych

 • Ochrona środowiska

 • Projekty unijne

 • Bezpłatnie prawo jazdy kat. T

 • Kursy: obsługa i eksploatacja sieczkarni, kombajnu, wózka widłowego

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Atuty:

 • Nowoczesne technologie w rolnictwie

 • Zagadnienia rolnictwa ogólnego

 • Praktyki w nowoczesnych firmach z branży rolniczej

 • Innowacyjne technologie informatyczne

 • Komputeryzacja prac w rolnictwie

Technik weterynarii -  NOWOŚĆ

Atuty:

 • Teoria w pracowniach szkolnych

 • Kształcenie praktyczne w lecznicach weterynaryjnych pod okiem specjalistów

 • Opieka i leczenie zwierząt

 • Chów,  hodowla i inseminacja zwierząt

 • Profilaktyka, diagnozowanie i leczenie chorób zwierząt

Absolwent po ukończeniu szkoły może:

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych  (weterynaria)

 • Asystować przy zabiegach chirurgicznych

 • Wykonywać czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie

 • Zdobywać dalsze kwalifikacje np. kontrolera sanitarnego, inseminatoraW roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach w ramach 3 letniej Branżowej Szkoły I Stopnia po szkole podstawowej i gimnazjum proponuje:

Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Atuty:

 • Zajęcia praktyczne na nowoczesnym sprzęcie

 • Prawo jazy kat. B i T bezpłatnie

 • Projekty edukacyjne

 • Współpraca z Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

Rolnik – klasa integracyjna

Atuty:

 • Nowatorskie technologie w rolnictwie

 • Nowoczesna pracownia do nauk przyrodniczych

 • Prawo jazdy kat. T bezpłatnie !!!

 • Ochrona środowiska

 • Kursy: obsługa i eksploatacja sieczkarni, kombajnu, wózka widłowego

 • Język obcy zawodowy

 • Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

 • Mała liczebność uczniów w klasach

 • Praktyczna nauka zawodu w gospodarstwie szkolnym

 • Eksploatacja i konserwacja pojazdów i maszyn rolniczych


Ponadto Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje:

 • Internat szkolny

 • Stołówka

 • Strzelnica sportowa

 • Strzelnica multimedialna

 • Nowoczesny kompleks sportowy

 • Nowoczesna pracownia multimedialna

 • Sala do wideokonferencji

 • Atrakcyjne położenie kompleksu szkolnego w parku

 • Duży parking uczniowski

 • Stypendia naukowe i socjalne: ze Stowarzyszenia Absolwentów, Stowarzyszenia na Rzecz Promocji  i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego, Rady Rodziców

 • Staże zagraniczne

 • Kurs nurkowania PADI