Dokładnie 1 898 085,92 złote dofinansowania otrzymała Gmina i Miasto Odolanów na rewitalizację kościoła poewangelickiego w Odolanowie.

Zadanie pn. „Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu” przeszło pozytywną oceną formalną oraz merytoryczną i zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, poddziałanie 4.4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Zakres projektu obejmuje rewitalizację kościoła poewangelickiego wpisanego do rejestru zabytków poprzez zmianę sposobu użytkowania z religijnego na obiekt o charakterze kulturalnym oraz rewitalizację terenu zieleni miejskiej otaczającej dawny kościół. Główne pomieszczenie w budynku będzie użytkowane jako sala koncertowa, wystawiennicza i konferencyjna.

Zakres prac budowlanych będzie obejmował:

  • wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego,
  • udrożnienie i remont przyłącza kanalizacji deszczowej,
  • ustawienie agregatu pompy ciepła,
  • budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  • rozebranie ogrodzenia,
  • wykonanie iluminacji budynku na zewnątrz,
  • wykonanie nowych nawierzchni ścieżek,
  • wykonanie nowych nasadzeń krzewów i bylin,
  • montaż małej architektury,
  • remont i przebudowa obiektu wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej.

Zbór ewangelicki jest najstarszą świątynią w Odolanowie i jednym z najstarszych zabytków Ziemi Odolanowskiej. Przez dziesięciolecia był miejscem ważnym nie tylko dla ewangelików, ale również dla Polaków. Świątynia ze względu na wiek, formę architektoniczną i bogatą historię jest dumą dla mieszkańców Odolanowa oraz przypomina o historii dwojga narodów wpływając na wzrost tożsamości lokalnej, świadomości kulturowej oraz podtrzymywanie tradycji narodowej mieszkańców.

 

Rewitalizacja kościółka pozwoli uchronić obiekt przed dalszą degradacją i niszczeniem, jednocześnie zasadniczo zwiększy się atrakcyjność tego miejsca wraz z całym Placem Kościuszki i centrum miasta. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań grzewczych oraz oświetleniowych wpłynie także pozytywnie na jakość środowiska naturalnego i czystości powietrza w okolicy.

Całość zadania będzie kosztować ponad 2 mln 233 tys. złotych, z czego ponad 1 mln 898 tys. złotych to kwota dofinansowania. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na koniec 2018 roku.