Czy wiedzieliście, że niedaleko Was znajdują się historyczne grobowce zwane kurhanami?

Kurhan to rodzaj mogiły, w kształcie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkolistego, z elementami drewnianymi, drewniano-kamiennymi lub kamiennymi, w którym znajduje się komora grobowa z pochówkiem szkieletowym lub ciałopalnym. Pomieszczenia grobowe, nieraz bardzo rozbudowane, mają zwykle konstrukcję kamienną bądź drewnianą, czasem są kute w litej skale.

Wschodnioeuropejskiemu słowu „kurhan” odpowiada, używane w językach zachodnioeuropejskich, określenie „tumulus”.

Kurhany występują na obszarach Europy, Azji i Ameryki w epoce neolitu i żelaza (kultura unietycka, trzciniecka, przedłużycka, także w niektórych lokalnych grupach kultury łużyckiej). Rzadziej spotykane były także w kulturach okresu rzymskiego i wczesnośredniowiecznego.

 W miejscowości Gliśnica pod Odolanowem trwa realizacja projektu pn.: „"Rewitalizacja kurhanów w obrębie miejscowości Gliśnica", którego termin zakończenia planowany jest na dzień 31.07.2014r.

W ramach projektu planuje się:
1. wykarczowanie samosiewów i wykaszanie chwastów
2. renowacje bramy wejściowej na teren cmetarzyska kurhanów
3. odnowienie tabliczek informacyjnych na poszczególnym kurhanie - 7 szt.
4. posadowienie tablicy informacyjnej - 2 szt.
5. zamontowanie tabliczek informacyjnych na szlakach rowerowych - 6 szt.
6. zamontowanie małej infrastruktury - 1 ławki i 2 stojaków na rowery.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”.

 źródło: Odolanow.pl, wikipedia.org