Gmina i Miasto Odolanów realizuje zadanie pn.: „Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów – etap II”

W ramach realizacji zadania wybudowane zostaną 4 nowe obiekty, w miejscowościach Baby, Huta, Nabyszyce i Kaczory, zachowujące tradycje architektoniczne obszaru Doliny Baryczy. W skład każdego obiektu wchodzą: zadaszenie z grillem wraz z małą architekturą w postaci stojaka na rowery, tablicy informacyjnej oraz kosza na śmieci. Na terenie działek zaplanowano również utwardzenie z kostki brukowej.

Realizacja projektu wpłynie na rozwój i zwiększenie atrakcyjności infrastruktury turystycznej, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzrostu ilości osób korzystających z oferty szlaków turystycznych lub z oferty powstałych obiektów.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 107 800,00 zł, z czego 63,63 % kosztów kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie, które Gmina i Miasto Odolanów pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.