Cudzoziemcy spoza UE będą mogli dostać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju. Jest to jedno z rozwiązań wprowadzonych znowelizowaną właśnie ustawą o cudzoziemcach. Nowe przepisy weszły w życie 12 lutego. Jedną z bardziej istotnych zmian jest konieczność znajomości języka polskiego.

Przygotowana przez MSWiA ustawa dostosowała do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Termin wdrożenia dyrektywy upłynął 29 listopada 2016 r. Z szacunków Urzędu ds. Cudzoziemców wynika, że zmiany mogą dotyczyć nawet 200 tys. osób.

W noweli ustawy opisano zmiany związane z wydawaniem zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców ze względu na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa. Maksymalny czas przeniesienia może wynosić trzy lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów, a rok w przypadku stażystów. Kiedy ten okres minie, pracownicy będą musieli opuścić terytorium państw członkowskich, chyba, że dostaną zezwolenie na pobyt na innej podstawie, zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.

Żeby można było skorzystać z przeniesienia, konieczne będzie wcześniejsze zatrudnienie w tym samym przedsiębiorstwie lub tej samej grupie przedsiębiorstw, co najmniej przez rok – w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz sześć miesięcy – w przypadku pracowników odbywających staż.

Zezwolenie na pobyt w Polsce, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, będzie wydawał wojewoda. Z wnioskiem będzie mógł wystąpić tylko zakład, który chce przyjąć cudzoziemca do pracy w ramach wewnętrznego przeniesienia. Na tej podstawie cudzoziemiec będzie miał prawo pracować na terenie całej UE w ramach danego przedsiębiorstwa.

Poza tym, dla cudzoziemców, którzy starają się o stały pobyt w Polsce, wprowadzono jeszcze jeden wymóg. Muszą znać język polski przynajmniej na poziomie B1 (stopień średniozaawansowany). Z tego obowiązku będą zwolnione dzieci cudzoziemskie do 16. roku życia oraz urodzone na terytorium Polski. Obowiązujące dotychczas przepisy nie wskazują minimalnego poziomu znajomości języka polskiego.

Wprowadzono również rozwiązania, które usprawnią procedury związane z wydawaniem pozwoleń dla cudzoziemców. M.in. zniesiono obowiązek podpisywania umowy o pracę na etapie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Nie będzie też obowiązywał wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy, ale będzie wymagane posiadanie środków na utrzymanie.

Te zmiany w przekonaniu MSWiA, mają stworzyć lepsze ramy prawne, które pozwolą na „świadome zarządzanie migracjami w Polsce”, mają również zapewnić lepszą ochronę cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi.

Nowela wprowadziła też ułatwienia dla cudzoziemców, którzy chcą się osiedlić w Polsce na stałe, bo mają polskie pochodzenie albo Kartę Polaka. Upraszcza też proces wydawania decyzji w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Ponadto, ustawa wprowadza rozwiązania, które umożliwiają udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca, który chce wykonywać pracę w zawodzie pożądanym w polskiej gospodarce. Te zawody będą określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

Ustawa wprowadza możliwość zapewnienia pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, którzy nie przebywają w strzeżonym ośrodku lub areszcie w przypadku, gdy mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla ich życia lub zdrowia albo ich stan psychofizyczny może uzasadniać domniemanie, że byli oni ofiarami przemocy.

Możliwość zapewnienia takiej pomocy dotyczy także osoby małoletniej, członków rodziny lub opiekuna prawnego cudzoziemca.