Język polski jest jednym z najtrudniejszych języków a kiedy dochodzą do niego urzędnicze regułki robi się jeszcze bardziej skomplikowany. Wkrótce ma się to zmienić bo w całej aglomeracji kalisko ostrowskiej planują nauczyć urzędników mówić zrozumiałem dla petentów językiem.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wdrożeniu zasad prostego języka i komunikacji w urzędach Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Na to zadanie przeznaczona jest kwota 130 tysięcy złotych. 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) przeprowadzenie co najmniej 2-godzinnego merytorycznego wykładu nt. zasad „plain language”, w formie stacjonarnej dla Liderów prostego języka, włodarzy, przedstawicieli wszystkich 24 Członków Stowarzyszenia oraz pracowników Biura Stowarzyszenia AKO, (planowany czas realizacji: listopad/grudzień 2021 r.);

b) przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji pism i dokumentów z wybranych spośród 24 Urzędów Członków Stowarzyszenia i Biura Stowarzyszenia oraz syntetycznej analizy tekstów urzędowych JST AKO w celu ustalenia ostatecznej postaci poszczególnych pism, które będą stanowiły materiał przykładowy w ramach prowadzonych warsztatów. Analizie poddane będzie łącznie około 130 pism i dokumentów, z których każde będzie zawierało nie więcej niż 5 tysięcy znaków (ze spacjami). Zakres badań tekstów będzie obejmować: analizę i opis cech fleksyjnych, składniowych, leksykalno-stylistycznych, kompozycyjnych i topograficznych tekstów kancelaryjnych; analizę i opis cech pragmatycznych komunikacji urzędowej; analizę i opis stopnia zgodności tekstów kancelaryjnych z normą wzorcową współczesnej polszczyzny i z uzusem; weryfikację tekstów kancelaryjnych pod kątem stopnia zgodności z zasadami prostej polszczyzny; stworzenie wzorców tekstowych umożliwiających stosowanie zasad prostej polszczyzny w tekstach kancelaryjnych, (planowany czas realizacji: luty/marzec 2022 r.);

c) przeprowadzenie minimum trzech stacjonarnych spotkań w formie praktycznych warsztatów (każde po około 3-4 godziny) dla przedstawicieli Członków SAKO – Liderów prostego języka z poszczególnych JST i pracowników Biura Stowarzyszenia, w tym przynajmniej jeden warsztat będzie poświęcony komunikacji internetowej, mediom społecznościowym i ogólnej strategii komunikacyjnej, (planowany czas realizacji: jeden raz w miesiącu począwszy od marca 2022 r.);

d) stworzenie poradnika/wzornika „Księgi praktyk językowych w AKO” najczęściej powtarzających się pism i dokumentów dla Urzędników AKO w formie elektronicznej, (planowany czas realizacji: do końca sierpnia 2022 r.);

e) przeprowadzenie spotkania podsumowującego wdrażanie prostego języka w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z udziałem przedstawicieli wszystkich 24 Członków Stowarzyszenia, Liderów prostego języka oraz pracowników Biura Stowarzyszenia wraz prezentacją funkcjonowania stworzonego poradnika, (planowany czas realizacji: do końca września 2022 r.). Okres realizacji: od podpisania umowy do końca września 2022 roku, z możliwością przedłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach.