Jeśli ktoś planuje uprawę maku lub konopii, musi zgłosić ten fakt.

W związku rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w terminie do dnia 22 października 2021 r. informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej gminy.

Wobec powyższego zainteresowane podmioty o pisemne zgłaszanie do swojego Urzędu Gminy w terminie do dnia 15 października 2021 r. informacji o uprawie. 

W zgłoszeniu należy podać:

- imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
- dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
- wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
- lokalizacja uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
- powierzchnia uprawy w ha,
- cel prowadzenia uprawy – ( cele zostały określone w art. 45 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zmianami),
- czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku/konopi włóknistych.

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

Brak zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy maku lub konopi włóknistych, będzie skutkować odmową wydania zezwolenia na uprawę, z uwagi na nieujęcie jej w wykazie ogłoszonym w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok