Nie otrzymałeś wypłaty na czas? Pracodawca jest ci dłużny już kilka pensji? To sytuacje, które doprowadzić mogą do ruiny domowy budżet. Pracownik ma jednak swoje prawa i przepisy jasno stanowią jakie kroki można podjąć by otrzymać ciężko zarobione pieniądze.

Pracodawca i pracownik podpisując umowę zobowiązują się do jej przestrzegania niestety nie zawsze przebiega to wzorowo. Wielu pracowników skazanych jest co miesiąc na niecierpliwe spoglądanie na konto bankowe z wyczekiwaniem na spóźniony przelew od pracodawcy. Należy pamiętać, że przepisy mówią jasno. Pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia w stałym, z góry ustalonym terminie, co najmniej raz w miesiącu i nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Pracownik, który nie otrzymał pieniędzy za pracę, ma kilka możliwości dochodzenia swoich praw. Są to między innymi: zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy albo pozew o zapłatę do sądu pracy. Pracodawcy zalegający z wypłatami dla pracowników muszą liczyć się z przykrymi konsekwencjami, kiedy podwładni poskarżą się inspekcji pracy. Jeśli sprawa trafi do sądu, płacić trzeba będzie nie tylko pensje, ale i wysoką grzywnę.

- Pracownik może zawiadomić w drodze skargi Państwową Inspekcję Pracy o tym, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia. Skargę na działalność pracodawcy należy kierować zgodnie z właściwością do okręgowego inspektoratu pracy lub oddziału okręgowego inspektoratu pracy właściwego do rozpatrzenia sprawy ze względu na siedzibę pracodawcy (szczegółowa informacja o siedzibach okręgowych inspektoratów pracy znajduje się na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy). Warto podkreślić, że dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie i nie są ujawniane w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, chyba że skarżący wyrazi na to pisemną zgodę - informuje PIP.

Skarga kierowana do właściwego miejscowo okręgowego inspektoratu pracy powinna zawierać:

  • miejscowość i datę sporządzenia skargi,
  • dane osoby wnoszącej skargę, czyli imię, nazwisko oraz adres, dane osoby wnoszącej skargę, czyli imię, nazwisko oraz adres,
  • treść skargi – z  dokładną nazwą i adresem pracodawcy oraz z krótkim opisem nieprawidłowości, które wystąpiły. 
Inspektor, w związku z zawiadomieniem, może wszcząć kontrolę i zażądać od pracodawcy złożenia odpowiednich wyjaśnień. Jeśli stwierdzi, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub wypłaca je z opóźnieniem, może:
  • nakazać pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń przysługujących pracownikowi (nakazy takie podlegają natychmiastowemu wykonaniu),
  • wszcząć postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Kolejnym rozwiązaniem jest wniesienie pozwu do sądu pracy – będzie to pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia.  Pismo procesowe należy zaadresować do odpowiedniego ze względu na właściwość miejscową sądu wg siedziby pracodawcy.

- W treści pisma należy wpisać, że domagamy się wypłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami (od dnia wymagalności do dnia zapłaty). Pozew musi zawierać wysokość niewypłaconego wynagrodzenia. Zawarcie kwoty roszczenia jest o tyle ważne, że jej wysokość wpływa na możliwe opłaty sądowe. Jeżeli pracodawca jest nam winny sumę, która nie przekracza 50 000 zł, to jesteśmy zwolnieni z opłaty od wniesienia pozwu. W przeciwnym razie osoba składająca pozew musi uiścić opłatę w wysokości 5% dochodzonego roszczenia. Pracownik może złożyć pozew osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika - informuje PIP.

W treści pisma należy podać: dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL i adres), nazwę i adres pracodawcy, treść roszczenia.

Osoba, która dochodzi swoich praw przed sądem pracy, musi pamiętać, że roszczenia pracownicze ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od daty niewypłaconego wynagrodzenia.