Jednorazowy dodatek pieniężny będzie przysługiwał wszystkim emerytom, rencistom, osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Dodatek mają dostać wszyscy otrzymujący świadczenia emerytalne lub rentowe do 2 tys. zł.