Data wydarzenia: 06.06.2019 18:00 - 06.06.2019 20:00
Miejsce wydarzenia: Klub Stara PrzepompowniaKONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

Klub Stara Przepompownia i Stowarzyszenie z inicjatywą zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym pt. „Muzyka Krzysztofa Komedy inspiracją w malarstwie i rysunku”.

O Krzysztofie Komedzie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Komeda

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

Klub Stara Przepompownia i Stowarzyszenie z inicjatywą zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym pt. „Muzyka Krzysztofa Komedy inspiracją w malarstwie i rysunku”.

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Celem konkursu jest:

• Upamiętnienie 50. rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy;
• pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej młodzieży;
• kształtowanie wrażliwości na piękno i estetykę;
• wyrażanie odczuć w formie plastycznej;

2. Temat pracy: „Muzyka Krzysztofa Komedy inspiracją w malarstwie i rysunku”

3. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła oraz tytuł pracy i numer telefonu.

4. Uczniowie niepełnoletni muszą załączyć zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.

5. Prace muszą być zabezpieczone w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu. Każda praca musi być zapakowana w karton z każdej ze stron. Prace rysunkowe (wykonane kredkami, węglem, pastelami suchymi lub ołówkiem) muszą być również zabezpieczone fiksatywą.

6. Każdy z uczestników może zgłosić więcej niż jedną pracę, jednak nie więcej niż 3.

7. Prace muszą być wykonane indywidualnie, nie dopuszcza się prac wykonanych grupowo lub w zespołach.

II. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace należy składać do dnia 31 maja 2019 roku w Klubie Stara Przepompownia.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu czerwca 2019 roku. Wręczenie nagród odbędzie się 6 czerwca 2019 roku, w Klubie Stara Przepompownia na otwarciu wernisażu wystawy pokonkursowej.

3. Prace plastyczne muszą być wykonane na papierze, w formie nie przestrzennej (tak aby można je było oprawić w ramach za szybą).
• Wymagany format pracy 50 cm x 70cm (pion).
• Technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż itp. z wykluczeniem form przestrzennych).

4. Prace plastyczne muszą być inspirowane utworami muzycznymi skomponowanymi przez Krzysztofa Komedę. Praca musi być podpisana na odwrocie tytułem utworu muzycznego będącego inspiracją dla autora.III. ZASADY I SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH.

1. Ocenie podlegają wszystkie prace zgłoszone w konkursie.

2. Komisja konkursowa oceniać będzie:
• dbałość o efekt końcowy wykonanej pracy oraz zgodność z tematem,
• estetykę wykonanej pracy,
• oryginalność i pomysłowość,
• ponadczasowość dzieła plastycznego.IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatora. W skład komisji wejdą:

Przewodnicząca komisji konkursowej:
Małgorzata Dąbrówka – kurator wystaw i animator kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

Członek komisji:
Barbara Zabłocka – artystka plastyczka, pracownik Galerii Sztuki Współczesnej
w Ostrowie Wielkopolskim.

Michał Trusz – artysta plastyk, Plastyk Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
i wykładowca w Studium Animatorów Kultury w Kaliszu.


2. Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.

4. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

V. NAGRODY

1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace.
2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wyłonione zostaną trzy pierwsze nagrody równorzędne, oraz wyróżnienia.VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie
i prezentacji na wystawach.

Prace konkursowe będzie można odebrać od organizatora po zakończeniu wystawy, jednak nie później niż na miesiąc po zdjęciu ekspozycji.

3. Prace niezgodne z regulaminem, nie będą brane pod uwagę.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.Kontakt z organizatorem:
Małgorzata Dąbrówka adres e-mail: m.dabrowka@gmx.de