Poznańska GDDKiA zakończyła spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin, przez które będzie biegła przyszła droga ekspresowa S11.

Jak informuje Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA, do tej pory wpłynęło ponad 8 tysięcy uwag mieszkańców.

- Po otrzymaniu wszystkich ankiet i na ich podstawie zostanie opracowany raport ze spotkań informacyjnych, który będzie przedstawiał preferencje społeczeństwa dla przebiegu inwestycji w poszczególnych gminach, jak również będzie zawierał postulaty i wnioski zgłaszane przez mieszkańców - mówi rzeczniczka. -  Do wszystkich wniosków społecznych w raporcie znajdzie się odniesienie projektanta i inwestora wraz z informacją o możliwości ich uwzględnienia w procesie projektowym lub uzasadnieniem braku takiej możliwości.

 Potem, w końcowej fazie etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), wyniki ankiet zostaną uwzględnione w tzw. analizie wielokryterialnej (kryterium społeczne). - Analiza ta uszereguje procedowane warianty drogi ekspresowej S11 z uwzględnieniem kryteriów technicznych, społecznych, środowiskowych, ekonomicznych oraz związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (BRD) - wyjaśnia Cieślak.

W końcowej fazie wybrany zostanie preferowany wariant przebiegu drogi. – Zostanie wybrany podczas posiedzenia Zespołu i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z udziałem m.in. władz samorządowych. Wariant preferowany zostanie wskazany we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej - dodaje na koniec przedstawicielka GDDKiA.