Prezydent 6 maja podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzono dzięki temu nowe zasady bardziej surowego i skutecznego ścigania i karania kierowców, którzy uporczywie łamią przepisy o ruchu drogowym.

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności jest w pewnym sensie konsekwencją rządowego programu „Praca dla więźniów”. Ten program, obliczony na kilka lat, przewiduje zbudowanie w latach 2016-2023 czterdziestu hal produkcyjnych przy zakładach karnych, zwiększenie możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządu terytorialnego i innych podmiotów. Ten element programu zapisano również w obowiązującej od miesiąca ustawie z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny wykonawczy. Poszerza ona listę prac, które skazani mogą wykonywać nieodpłatnie oraz wprowadza ulgi dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów.

Celem  zmian w Kodeksie karnym oraz w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest realizacja konstytucyjnego obowiązku zapewnienia przez państwo opieki osobom niepełnosprawnym, dzieciom i innym osobom, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb materialnych. Wprowadzone w prawie karnym zmiany, dotyczące przestępstw związanych z uchylaniem się od płacenia alimentów mają doprowadzić do podniesienia skuteczności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych od osób, które są do tego zobowiązane.

Prezydent Duda podpisał też ustawę z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawę z 7 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie 22 sierpnia 2016 r., oraz ustawę z 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego. To nowe cywilne odznaczenie będzie wręczał prezydent RP w uznaniu za pomoc Polakom lub obywatelom polskim w latach 1939-1989.