W ostatnim czasie świat dokonuje ogromnego postępu, a wiedza ludzi podobno podwaja się, co dwa lata. Wydawało nam się, że jako ludzkość, wiemy już dużo, ale postępy i odkrycia w niektórych dziedzinach nauki, które dokonały się w ostatnich latach, wymagają pokory.

Dlaczego nie znamy prawdziwej historii?
Historię zawsze piszą zwycięzcy i tak też się stało z historią Polski. Napisali ją po swojemu ci, którzy nas pokonali, podbili i podporządkowali sobie i swoim interesom. Do tej pory Polaków i innych Słowian wykluczano z szeregu plemion starożytnych. Utrzymywano, że największy nasz rozkwit rozpoczął się dopiero od 966 r n.e. Musimy zdać sobie sprawę, że dotychczas głoszona wiedza na temat pochodzenia ludów europejskich w dużym stopniu oparła się na XIX wiecznych dogmatach sformułowanych przez uczonych niemieckich. W momencie ich tworzenia, Polski w ogóle nie było na mapie świata i intencją tych, którzy wtedy opisywali historię było całkowite wymazanie wszystkiego, co polskie. Pamiętajmy również, że w naszej burzliwej historii, przez długi okres byliśmy pod silnym wpływem zaborczych sąsiadów, a przez 150 lat zupełnie nie mieliśmy własnej państwowości i chciano bezpowrotnie wymazać nas z mapy. Wiele dowodów bezpowrotnie zniszczono, niektóre wydarzenia historyczne opisano od nowa i przekłamano, tak żeby umniejszyć nasze znaczenie.

Nasz wewnętrzny zapis dziejów
Rozwój genetyki i towarzyszących jej nowoczesnych metod badawczych umożliwia poznanie nie tylko dziedziczenia cech, ale również historii. Okazuje się, że w naszym materiale genetycznym zawarte są odpowiedzi dotyczące naszych losów, być może od samego zarania dziejów. Współcześni naukowcy potrafią coraz precyzyjniej odczytywać, informacje zawarte w naszych chromosomach, co umożliwia na wyciąganie niekiedy zaskakujących wniosków, obalających dotychczasowe przekonania.

Genetyczna historia Słowian
Blisko dziesięcioletnie badania zespołu profesora Tomasza Grzybowskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy wyraźnie wskazują na to, że nasi przodkowie zamieszkiwali te tereny znacznie wcześniej niż mówi się w oficjalnej wersji historii. DNA jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale podczas tego procesu zachodzą w nim zmiany zwane mutacjami. Na podstawie tempa tych mutacji, naukowcy są w stanie określić jak dawno pojawił się ostatni wspólny przodek dla wybranej grupy cząsteczek DNA. W ten sposób dzieli się pulę DNA na pewne komponenty, pewne grupy, które technicznie genetycy nazywają  haplogrupami, czyli zbiorami cząsteczek odziedziczonymi od wspólnego przodka. Dzięki datowaniu tych haplogrup stwierdzają, kiedy pojawił się ostatni, wspólny przodek, czyli jak długo musiało odbywać się kształtowanie określonej haplogrupy. W przypadku mitochondrialnego DNA obserwowano haplogrupę R1a, natomiast w przypadku chromosomu Y, haplogrupę R1A1A7. Okazuje się, że zarówno jedna jak i druga haplogrupa dominuje wśród mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie na terenach między Odrą a Wisłą. Wiek ewolucyjny jest również bardzo zaawansowany i sięga więcej niż 7 tysięcy lat w przeszłość. Dodatkowo fakt ten potwierdzają również badania antropologów fizycznych, którzy badają populację pod względem cech morfologicznych. Zarówno jedne jak i drugie badania wyraźnie potwierdzają ciągłość biologiczną ludów zamieszkujących tereny między Odrą a Wisłą.

Słowianie w Starożytności
Na jeszcze szerszą skalę badania dotyczące pochodzenia Europejczyków, a w tym również Słowian, wykonały zespoły amerykańskie, brytyjskie i rosyjskie, co pozwoliło sięgnąć jeszcze dalej w przeszłość. Ustaliły one, że kolebką Prasłowian była południowa Syberia i centralna Azja. Okazuje się, że cały obszar północnej Eurazji był zajęty przez ludzi o jednej haplogrupie R1a. Zatem, ludność ta funkcjonowała przez tysiące lat na olbrzymim obszarze. Ponad dwadzieścia tysięcy lat temu wydzieliła się jako grupa, którą w nauce nazwano później Indoeuropejczykami lub Ariami. Potomkowie pradawnych Scytów to Słowianie, Persowie i Hindusi, czyli grupy Aryjskie. Wszystkie te ludy są związane z ojcowską haplogrupą R1a. Z badań genetycznych wynika, że tysiąc lat wcześniej przed Celtami, czyli ok. 10 tys. lat temu, dotarli do Europy, Prasłowianie R1a. Nie znaczy to, że Prasłowianie byli w Europie pierwszymi ludźmi, bo zamieszkiwali tutaj już prawdziwi gospodarze tego terenu, ludy zajmujące się zbieractwem i łowiectwem, a które miały haplogrupę I1 i I2. Tych ludzi, genetycy nazywają Staroeuropejczykami. Około 8 tys. lat temu zaczął kształtować się język słowiański. Powstał on prawdopodobnie z języka Scytów wymieszanego ze słówkami Staroeuropejczyków. Około 5,5 tys. lat temu gdzieś na terenie Kujaw nastąpiła główna zmiana genetyczna, którą można wiązać już z językiem słowiańskim. Czyli dopiero 3,5 tys lat p.n.e. powstają na Kujawach głębsze podziały, czyli dalsze mutacje w ramach R1a. W okresie 1,8 do 1,5 tys. lat p.n.e. następuje rozejście się tych podgrup, oczywiście część z nich również zostaje na miejscu czyli między Odrą a Wisłą. Genetycy są zgodni, że nie ma żadnej przerwy genetycznej w ciągłości pokoleniowej tych ludzi od czasu ich wejścia do Europy 10 tys. lat temu. Zatem jesteśmy praprawnukami bardzo starego ludu, którego historia sięga aż do czasów ostatniego zlodowacenia a może i dawniej. Nosimy w sobie haplogrupy R1a lub I1 I2. Oczywiście jest też tutaj pewna domieszka genów Celtów i nikt nie przeczy, że Celtowie współzamieszkiwali te ziemie i wnieśli swój wkład kulturowy. Obecnie ponad 60% ludności Polski współczesnej ma haplogrupę R1a.

Słowiańskie korzenie najstarszych współczesnych cywilizacji?
Około 1,5 tys lat p.n.e. część tej ludności nosząca w swoich genach haplogrupę R1a, znów przemieszcza się z Europy na wschód, nad morzem Czarnym i wędruje na Kaukaz, a potem wchodzi do Persji. Następnie idąc nad morzem Kaspijskim wchodzi do Indii. Dopiero teraz wyraźnie widać, że w zapisach kronik hetyckich, indyjskich i perskich mamy te momenty utrwalone. To nie przypadek, że w Indiach ludzie z grupą R1a, tworzą najwyższą kastę Braminów. Wśród Braminów 93,5% to posiadacze haplogrupy R1a. Hindusi wiedzą, że ci ludzie przynieśli ze sobą do Indii ksiegi Vedy, czyli księgi Wiedzy. Wiadomo, że Persję uformowały ludy, które przyszły z północy. Również w Mahabharacie przedstawiona jest wielka inwazja ludów Bharatu. Hara to po słowiańsku góra. Na Karpaty niektórzy Słowianie do dzisiaj mówią Kharpaty.

Poczuj Słowiańską Duszę.
Jaki to ma związek z naszym zdrowiem? Możliwe, że bardzo duży. Dopóki nie poznamy swoich korzeni i nie zrozumiemy, kim jesteśmy tak długo nie poczujemy gruntu pod stopami. Będziemy słabi i podatni na wpływy innych i na wykorzystywanie nas, pod różnymi względami. 

Czytaj więcej  

TrenujZdrowie Jacek Baura  

www.trenujzdrowie.pl