W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego zakończono realizację pierwszego, z trzech zaplanowanych na rok bieżący szkoleń zawodowych, w wyniku którego 12 skazanych zostało przyuczonych do wykonywania zawodu pilarza. Obecnie kolejna grupa osadzonych przystąpiła do udziału w kursie o kierunku konserwator terenów zielonych z wykorzystaniem kosy spalinowej.

Oferta zajęć zawodowych wzbogacona jest o szkolenia z zakresu ekologii oraz aktywnego poszukiwania pracy, których celem jest rozwijanie kompetencji społecznych osób pozbawionych wolności. Równolegle, dla 5 skazanych, prowadzony jest kurs tynkarza finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Pomocy Postpenitencjarnej,

areszt1

are2

 

Przygotowaniem osób pozbawionych wolności do pracy zajmuje się Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu – Centrum Kształcenia w Kaliszu, z którym od wielu lat owocnie współpracuje nasza jednostka.

norway

Objęcie szkoleniami zawodowymi wyjątkowo dużej, w porównaniu z latami ubiegłymi, grupy osadzonych, możliwe jest dzięki przystąpieniu naszej jednostki do projektu nr 1 pn. „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary” w ramach Programu PL 17 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pn.: „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”.

sw.gov.pl