1 lutego w Przygodzicach nastąpi oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) wraz z biblioteką. Obydwie te instytucje w trakcie remontu funkcjonowały w lokalach zastępczych.

Dobiegła końca kompleksowa modernizacja - rozbudowa budynku GOK w Przygodzicach dofinansowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Trwa jego wyposażanie. Inwestycja kosztowała w sumie ponad 6 mln zł z czego 4,1 mln zł to dotacja, po którą sięgnął samorząd gminy.
Zakres wykonanych prac objął w dużym skrócie rozbudowę obiektu - przebudowę pomieszczeń, docieplenie i izolację fundamentów, ścian i dachu, a także wymianę pokrycia dachowego i wzmocnienie jego konstrukcji, wymianę drzwi i okien, modernizację istniejących instalacji. Zamontowano również panele fotowoltaiczne. Wrażenie robi szczególnie wnętrze GOK dostosowane do potrzeb "fabryki kultury".
Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie 85 proc. kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” w ramach Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIP dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla projektów pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przygodzice” i "Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach".

GOK w Przygodzicach powołano uchwałą Gminnej Rady Narodowej 28 grudnia 1984 r. Istotny wpływ na powstanie ośrodka miał stawiający wówczas pierwsze kroki Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice”. Od niego właśnie wszystko się zaczęło. W swojej historii GOK trzykrotnie zmieniał siedzibę. Docelową - pierwotnie zbudowano w czynie społecznym. Początkowo GOK ulokowano w urzędzie gminy, następnie w Jankowie Przygodzkim, a od 1998 roku w Przygodzicach.
W siedzibie ośrodka kultury działa także OSP. Odbywają się w nim także sesje rady gminy.
Realizację obecnej modernizacji GOK rozpoczęto we wrześniu 2017 r.