Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce musi obowiązkowo zakupić ubezpieczenie OC. Chroni go ono przed odpowiedzialnością finansową za szkody, które spowoduje w ruchu drogowym ubezpieczonym pojazdem. W takim przypadku nie musi on wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni – zrobi to za niego zakład ubezpieczeń. Co przysługuje poszkodowanemu z ubezpieczenia OC sprawcy?

Co przysługuje z OC sprawcy?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zakres ubezpieczenia OC musi być w każdym zakładzie ubezpieczeń dokładnie taki sam, podobnie zresztą jak odgórnie narzucone minimalne sumy gwarancyjne, czyli górna granica odpowiedzialności finansowej zakładu ubezpieczeń. Od 31.12.2018 roku sumy te wynoszą 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych i 1,05 mln euro dla szkód majątkowych. Co istotne, są to sumy, które dotyczą jednego zdarzenia, a nie jednego poszkodowanego. Zatem nawet jeśli w zdarzeniu było 10 poszkodowanych, to i tak maksymalna odpowiedzialność finansowa zakładu ubezpieczeń sprawcy wynosi tyle, ile sumy gwarancyjne. Ważne jest, aby każdy wiedział, o co może się ubiegać z ubezpieczenia OC sprawcy – poszkodowani, którzy nie mają takiej świadomości, po prostu tracą. Na szczęście na odwołanie się mają oni dużo czasu – należy tego dokonać przed terminem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli przed upływem 3 lat. Warto w takich przypadkach skorzystać z pomocy firm, które pomagają w uzyskaniu adekwatnych odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, np. firmy Fundusz Odszkodowań. Co zatem dokładnie przysługuje z OC sprawcy? Oto, o co możesz się ubiegać:

  • przywrócenie pojazdowi stanu sprzed szkody – o ile jest to możliwe, gdyż zakład ubezpieczeń może również ocenić, że koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość z dnia przed szkodą, tzn. mamy do czynienia ze szkodą całkowitą. Wówczas poszkodowany otrzyma odszkodowanie.
  • pojazd zastępczy – należy się on bez względu na to, czy poszkodowany wykorzystuje go w działalności gospodarczej, czy też używa do potrzeb prywatnych. Pojazd należy się od dnia szkody do dnia, w którym poszkodowany będzie mógł odebrać naprawione auto.
  • odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu – jeśli poszkodowany posiadał kilkuletni, bezwypadkowy pojazd, a w wyniku zdarzenia drogowego pojazd ten utracił swoją wartość – staje się już powypadkowym samochodem. Poszkodowanemu należy się wówczas odszkodowanie za utratę wartości handlowej, jednak musi się o nie sam zwrócić i przede wszystkim – mieć podstawę do jego uzyskania. Bardzo duże znaczenie ma wiek pojazdu, a także jego stan.
  • odszkodowanie za zniszczone urządzenia – jeśli w wyniku zdarzenia uszkodzone zostały np. smartfon czy sprzęt przewożony w bagażniku, to poszkodowanemu również i z tego tytułu należy się odszkodowanie.
  • zadośćuczynienie za doznane krzywdy i cierpienie.
  • odszkodowanie za utracone dochody – jeśli w wyniku zdarzenia poszkodowany nie może pracować, przebywa na zwolnieniu lekarskim i tym samym mniej zarabia, może ubiegać się o odszkodowanie za utracone dochody.
  • renta stała lub tymczasowa – jeśli poszkodowany doznał w wyniku zdarzenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, to może otrzymać rentę stałą. Jeśli możliwe jest jego wyleczenie, ma prawo do renty tymczasowej.
  • zwrot kosztów leczenia, leków i rehabilitacji – oczywiście o ile były one konieczne i zostaną udokumentowane.

Zakres świadczeń, jakie przysługują z OC sprawcy, jest bardzo szeroki. Pamiętajmy również, że ubezpieczeni posiadający polisę z BLS (bezpośrednią likwidację szkody) mogą zgłaszać szkodę do swojego zakładu ubezpieczeń. Wówczas po wypłaceniu odszkodowania towarzystwo ubezpieczeniowe rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia. Nie będzie to miało oczywiście żadnego wpływu na zniżki poszkodowanego. Szkoda zostanie zlikwidowana przez jego TU po to, aby proces jej likwidacji przebiegł sprawniej.