Niniejszym informuję, że z dniem 01.04.2018r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 651).

W myśl obowiązujących przepisów, szacowanie szkód (wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) oraz ustalanie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1. Przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody;
2. Przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3. Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu sporządzanego po zakończeniu czynności zespołu szacującego szkodę.