Skorzystać można z dwóch sposobów.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków wskazuje jasno, iż: „działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych”. Linie te mogą mieć charakter naturalny (jako rzeki, wąwozy lub drogi) lub sztuczny (w przypadku nowych pomiarów, wydzieleń i podziałów).

Numerowanie działek ewidencyjnych

Działki ewidencyjne – jako najmniejsze jednostki ewidencyjne zgodnie z geodezyjnym podziałem kraju – są ponumerowane.

Numery nadawane są w obszarach obrębu ewidencyjnego i mają postać liczb naturalnych (np. 1,2,3…). W danych obrębach są one niepowtarzalne: nie ma możliwości, by dwie działki w obrębie posiadały taki sam numer ewidencyjny. Jeżeli nowa działka powstaje w wyniku podziału, numerowana jest ułamkiem. Licznik jest wówczas pierwotnym numerem działki, a mianownik to najmniejsza liczba naturalna, która pozwala na wyróżnienie nowej jednostki (np. 1/2, 1/3). Jeśli natomiast działka tworzona jest poprzez połączenie innych, nadawany jest jej kolejny numer naturalny, który nie został jeszcze wykorzystany w danym obrębie.

Co ważne, działka stanowić może nieruchomość samoistną lub część nieruchomości, w której skład wchodzi kilka działek.

Identyfikowanie działek ewidencyjnych

Numer ewidencyjny działki nie jest jednak tożsamy z jej identyfikatorem (adresem administracyjnym). Te tworzone są w celach nie tylko ewidencyjnych, ale także statystycznych i gospodarczych. Identyfikatory zapisywane są jako kody cyfrowe, którym odpowiadają nazwy własne. System ten – TERYT – jest odzwierciedleniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Na pełen adres administracyjny składają się: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, kod obrębu ewidencyjnego oraz kod działki ewidencyjnej.

Jak znaleźć adres ewidencyjny działki?

Numer ewidencyjny działki umożliwia m.in. dotarcie do księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości. Do numeru interesującej nas działki dotrzeć możemy przy pomocy serwisu Geoportal.gov.pl. W pierwszej kolejności należy w nim odnaleźć właściwy obręb ewidencyjny, dalej na mapie odszukujemy wybraną działkę. W ten sposób pozyskać można nie tylko jej numer ewidencyjny, ale także adres administracyjny.

W poznaniu numeru ewidencyjnego działki pomogą również wydziały Państwowej Ewidencji Gruntów, które mieszczą się w Starostwach Powiatowych. Warto podkreślić, iż dzięki tej metodzie otrzymamy numer, jednak nie dowiemy się o właścicielach działki czy numerze jej księgi wieczystej.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem Geoportal360.pl.

Foto: Fotolia