W poniedziałek 1 marca 2021 rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Żłobka Gminnego w Gorzycach Wielkich, ul. Szkolna 31 c.

W celu zgłoszenia chęci korzystania dziecka ze żłobka należy pobrać i wypełnić wszystkie poniższe dokumenty znajdujące się w załącznikach.

Zestaw papierowych dokumentów można również uzyskać w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, ul Gimnazjalna 5.  

Wypełnione i wydrukowane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, ul Gimnazjalna 5, w kopercie/teczce z dopiskiem: „Rekrutacja do żłobka”, w terminie od 1 marca do 15 marca 2021 r.  

Wyniki naboru zostaną opublikowane 1 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej gminy www.ostrowwielkopolski.pl i wywieszona w żłobku na tablicy informacyjnej.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

Deklaracja udziału w projekcie

Formularz z danymi uczestnika

Materiał informacyjny w zakresie procedury

Oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy 

Oświadczenie uczestnika projektu dane osobowe

Pismo Beneficjenci ZUS

Wniosek o przyjecie dziecka do żłobka

Wniosek o wydanie zaswiadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej nr 1

Wniosek o wydanie zaswiadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej nr 2