W piątek 31 sierpnia odbyła się konferencja Łukasza Mikołajczyka dotycząca planów na edukację w przypadku objęcia przez niego urzędu Prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Dzisiaj na konferencji prasowej Senator Łukasz Mikołajczyk przedstawił swoje pomysły na ostrowską edukacją. Na miejsce prócz Senatora obecny był poseł Tomasz Ławniczak,  wicewojewoda Marlena Maląg oraz grupa kilkunastu sympatyków Senatora Mikołajczyka. Dzisiaj wśród protestujących była tylko jedna kobieta z konstytucją w ręku. 

Podstawowe punkty dotyczące planów na ostrowską edukację do 2023 roku: 

„Edukacja” Szkoły bez obowiązkowych zadań domowych.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że zadawanie prac domowych nie przyczynia się do wzrostu efektywności nauczania. Co więcej, nadmierne obciążanie nimi dzieci może w niektórych sytuacjach skutkować spadkiem możliwości edukacyjnych uczniów. Brak prac domowych ma skłonić uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji o nauce i nauczyć ich odpowiedzialności.

- Ilość zadawanych prac domowych niejednokrotnie powoduje, że dzieci i młodzież mają ograniczoną możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym, w tym kultywowania tradycji wspólnego spędzania czasu z rodzicami i rodzeństwem, a także wywiązywania się z obowiązków domowych, które również odgrywają istotną funkcję wychowawczą. W przypadku prac domowych, tak jak i w całym procesie kształcenia dzieci, niezbędna jest indywidualizacja pracy z uczniem poprzez uwzględnianie jego możliwości, predyspozycji oraz zainteresowań. Tymczasem praktyka wskazuje, że powyższe warunki nie zawsze są w szkołach realizowane - Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

Zmiana zasad przyznawania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II

– przyznanie określonej kwoty dla każdej ze szkół w zależności od liczby uczniów, odejście od składania wniosków, stypendium przyznaje szkoła. Wprowadzenie Stypendium PILNY UCZEŃ w każdej szkole prowadzonej przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

„PILNY UCZEŃ” - STYPENDIUM ZA NAJWYŻSZY PRZYROST ŚREDNIEJ

„PILNY UCZEŃ” to nazwa programu stypendialnego, który powstał w Szkole Podstawowej nr 9 w 2014 roku. STRATEGIA OSTRÓW 2023 zakłada wdrożenie tego programów we wszystkich ostrowskich szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. Celem tego programu jest przede wszystkim docenienie i nagrodzenie najbardziej pracowitych dzieci. Jest to program bardzo motywujący do nauki. Proponowany regulamin programu jest efektem wspólnej pracy trzech najważniejszych podmiotów szkoły: uczniów, rodziców i nauczycieli. Stypendia przyznawane będą za tzw. przyrost średniej rozumiany jako różnica między średnią końcoworoczną a okresową. Brane pod uwagę będą również oceny zachowania. Każdy uczeń ubiegający się o nagrodę będzie musiał uzyskać minimum dobrą ocenę zachowania. Powołana KOMISJA DS. PRZYZNAWANIA STYPENDIUM w skład, której wejdą: przedstawiciel dyrekcji, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej każdego roku ustalać będzie czy wyróżnieniem za najwyższy przyrost średniej będzie nagroda pieniężna czy rzeczowa. Tego typu program będzie doskonałym motywatorem dla każdego ucznia.

Powstanie DUO – Dziecięcego Uniwersytetu Ostrowskiego(weekendowe zajęcia dla uczniów z wykładowcami uczelni z całej Polski, dzieci będą miały indeksy i będą zbierały zaliczenia kolejnych przedmiotów, wykłady i ćwiczenia będą prowadzone w mniejszych grupach).

Psycholog lub terapeuta z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej szkole.

Systemowe podejście do edukacji młodzieży i dzieci w mieście, aby dostosować kształcenie do rynku pracy już na poziomie szkół podstawowych. Wprowadzenie systemu współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi w ramach warsztatów, konkursów organizowanych w szkołach podstawowych przez doradców zawodowych, promocja szkół branżowych nie tylko przed okresem rekrutacji.

Rytmika w każdym przedszkolu.

Kompleksowy rozwój infrastruktury szkolnej i przedszkolnej.

Nauczyciele wychowawcy z podniesionym o 100% dodatkiem za wychowawstwo.