Latem 1980 r., w Ostrowie Wielkopolskim miały miejsce strajki, które w ówczesnej nomenklaturze komunistycznej nazywano przerwami w pracy. Należy podkreślić, że były to zdecydowane formy protestu środowisk robotniczych. Ta rocznica zrywów robotniczych stała się impulsem do tego, aby utrwalać pamięć o „Ostrowskim Lipcu 1980”, jako wydarzeniu, które poprzedziło powstanie NSZZ „Solidarność”.